شنبه 9 اسفند 1399
فعالیت های پژوهشی

فعالیت های پژوهشی

پایان نامه ها

عنوان: ارزیابی کارایی مداخله آموزشی یک روزه در ارتقاء دانش و نگرش داروسازان در رابطه با کنترل و بررسی سلامت جنسی

مجری:  دکتر جوادی، دکتر غلامی

وضعیت: درحال انجام          تاریخ شروع:1390

عنوان:  بررسی دانش و نگرش بیماران مبتلا به ام اس در رابطه با اثربخشی و ایمنی اینترفرون بتا

مجری: دکتر جوادی، دکتر غلامی، دکتر ابولفضلی

  وضعیت: درحال انجام               تاریخ شروع:1388

عنوان: بررسی نگرش و میزان آگاهی انترن­های دانشگاه علوم پزشکی تهران پیرامون احکام شرعی تولید، تجویز و مصرف داروها در شرایط مختلف

مجری:  دکتر جوادی، دکتر غلامی، دکتر حیاط شاهی

وضعیت: درحال انجام        تاریخ شروع:1390

عنوان:  بررسی وضعیت اجرای دستورالعمل روشهای ترکیب ایمن داروهای سیتوتوکسیک در مراکز منتخب دانشگاهی و بررسی وضعیت سلامت تجویزکنندگان

مجری:  دکتر جوادی، دکتر غلامی، دکتر حیاط شاهی

        وضعیت: درحال انجام             تاریخ شروع:1389

DUE

(Drug Utilization Evaluation)

عنوان:  ارزیابی الگوی مصرف (DUR)آلبومین در بیمارستان دکتر شریعتی

زمان اجرا: 1388

عنوان:  ارزیابی الگوی مصرف (DUR)آلبومین در  بخش های پیوند مغز استخوان بیمارستان دکتر شریعتی

زمان اجرا: 1388

عنوان:  ارزیابی الگوی مصرف (DUR)ونکومایسین در بخش های پیوند مغز استخوان بیمارستان دکتر شریعتی

زمان اجرا:1389-1388

عنوان:  ارزیابی الگوی مصرف (DUR)آمفوتریسین بی در بخش های پیوند مغز استخوان بیمارستان دکتر شریعتی

زمان اجرا:1389-1388

 

عنوان:  ارزیابی الگوی مصرف (DUR)داروهای ضددرد بیمارستان دکتر شریعتی

زمان اجرا: 1388

KAP Study

(Knowledge,Attitude and Practice

عنوان:  بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران بیمارستان شریعتی در مورد عوارض جانبی داروها و سیستم گزارش دهی آنها

زمان اجرا:1388

عنوان:  بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران بیمارستان شریعتی در مورد عوارض جانبی داروها و سیستم گزارش دهی آنها

زمان اجرا:1388

عنوان:   بررسی دانش، نگرش وعملکرد داروسازان در رابطه با داروهای تقلبی (Counterfeit Drugs)

زمان اجرا:1388

عنوان:   بررسی دانش، نگرش وعملکرد داروسازان در رابطه با داروهای تقلبی (Counterfeit Drugs)

زمان اجرا:1388

سایر مقالات

The Evaluation of Albumin Utilization in a Teaching University Hospital in Iran

زمان اجرا: 1388

The Evaluation of Albumin Utilization in a Teaching University Hospital in Iran

زمان اجرا: 1388

Drug Utilization Review of Conventional Amphotericin B in Febrile Neutropenic Patients Hospitalized at a Bone Marrow Transplantation Center

زمان اجرا: 1389-1388

Drug Utilization Review of Conventional Amphotericin B in Febrile Neutropenic Patients Hospitalized at a Bone Marrow Transplantation Center

زمان اجرا: 1389-1388

Drug Utilization Review of  Vancomycin in Febrile Neutropenic Patients Hospitalized at a Bone Marrow Transplantation Center

زمان اجرا: 1389-1388

Drug Utilization Review of  Vancomycin in Febrile Neutropenic Patients Hospitalized at a Bone Marrow Transplantation Center

زمان اجرا: 1389-1388

   The relationship between body mass index and outcomes in leukemic patients undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.

زمان اجرا:  1389-1388

   The relationship between body mass index and outcomes in leukemic patients undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.

زمان اجرا:  1389-1388