سه شنبه 7 بهمن 1399

فعالیتهای آموزشی

ژورنال کلاب

عنوان:  چهارشنبه هر هفته/ بخش مرافبت های دارویی (رییس جلسه)

زمان :1390-1389 

سخنرانی

عنوان: درمان Malnutrition با TPN

ارائه دهندگان: دکتر علیرضا حیاط شاهی، دکتر محمدرضا جوادی- دکتر ژامک خورگامی

زمان : تیر 1389 

عنوان: درمان Malnutrition با TPN

ارائه دهندگان: دکتر علیرضا حیاط شاهی، دکتر محمدرضا جوادی- دکتر ژامک خورگامی

زمان:تیر 1389 

کمیته ها

 

شرکت و عضویت کمیته دارو درمان- کنترل عفونت

پیگیری تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها جهت جراحی و سایر عفونت های بیمارستانی

زمان: آذر 1390 

آموزش

عنوان: سرپرستی آموزش دوره ترکیب استریل داروهای تزریقی در اتاق تمیز به داروسازان بیمارستانی

زمان: تیر و مرداد 1389 

عنوان: سرپرستی آموزش دوره ترکیب استریل داروهای تزریقی در اتاق تمیز به داروسازان بیمارستانی

زمان: تیر و مرداد 1389