سه شنبه 7 بهمن 1399
فعالیت های پژوهشی

فعالیت های پژوهشی

پایان نامه ها

عنوان: اثر شیمی درمانی بر Cognition function بیماران

مجری:  دکتر حیاط شاهی، دکتر جوادی، دکتر غلامی

وضعیت: درحال انجام             تاریخ شروع: 1389

عنوان: اثر شیمی درمانی بر Cognition function بیماران

مجری:  دکتر حیاط شاهی، دکتر جوادی، دکتر غلامی

وضعیت: درحال انجام            تاریخ شروع: 1389

 

عنوان: بررسی نگرش و میزان آگاهی انترن­های دانشگاه علوم پزشکی تهران پیرامون احکام شرعی تولید، تجویز و مصرف داروها در شرایط مختلف

مجری:  دکتر جوادی، دکتر غلامی، دکتر حیاط شاهی

وضعیت: درحال انجام           تاریخ شروع: 1390

DUE

(Drug Utilization Evaluation)

عنوان:  ارزیابی الگوی مصرف (DUR)آلبومین در بیمارستان دکتر شریعتی

زمان اجرا: 1388

عنوان:  ارزیابی الگوی مصرف (DUR)آلبومین در بیمارستان دکتر شریعتی

زمان اجرا: 1388

عنوان:  ارزیابی الگوی مصرف (DUR)آلبومین در  بخش های پیوند مغز استخوان بیمارستان دکتر شریعتی

زمان اجرا: 1388

عنوان:  ارزیابی الگوی مصرف (DUR)آلبومین در  بخش های پیوند مغز استخوان بیمارستان دکتر شریعتی

زمان اجرا: 1388

 

عنوان:  ارزیابی الگوی مصرف (DUR)آمفوتریسین بی در بخش های پیوند مغز استخوان بیمارستان دکتر شریعتی

زمان اجرا:1389-1388

KAP Study

(Knowledge, Attitude and Practice)

عنوان:  بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران بیمارستان شریعتی در مورد عوارض جانبی داروها و سیستم گزارش دهی آنها

 زمان اجرا:1388

عنوان:  بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران بیمارستان شریعتی در مورد عوارض جانبی داروها و سیستم گزارش دهی آنها

زمان اجرا:1388

 

عنوان:   بررسی دانش، نگرش وعملکرد داروسازان در رابطه با داروهای تقلبی (Counterfeit Drugs)

زمان اجرا:1388

سایر مقالات

Drug Utilization Review of  Vancomycin in Febrile Neutropenic Patients Hospitalized at a Bone Marrow Transplantation Center

 زمان اجرا: 1389-1388

Drug Utilization Review of Conventional Amphotericin B in Febrile Neutropenic Patients Hospitalized at a Bone Marrow Transplantation Center

زمان اجرا: 1389-1388

  The relationship between body mass index and outcomes in leukemic patients undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.

 زمان اجرا:  1389-1388

  The relationship between body mass index and outcomes in leukemic patients undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.

زمان اجرا:  1389-1388