شنبه 9 اسفند 1399
فعالیت های بالینی

فعالیت های بالینی

دستورالعمل های داخلی

عنوان: پروتکل درمان بیماران با TPN با هماهنگی ریاست بیمارستان در بخش های جراحی، آی سی یو جنرال، آی سی یو داخلی، ریه

گردآورندگان:  دکتر علیرضا حیاط شاهی

 

فرم پایش بیماران

عنوان: فرم مانیتورینگ بیوشیمی بیماران تحت درمان TPN

گردآورندگان:  دکتر علیرضا حیاط شاهی

عنوان: فرم مانیتورینگ بیوشیمی بیماران تحت درمان TPN

گردآورندگان:  دکتر علیرضا حیاط شاهی

عنوان:  فرم ارزیابی نیاز به TPN

گردآورندگان:  دکتر علیرضا حیاط شاهی

عنوان:  فرم ارزیابی نیاز به TPN

گردآورندگان:  دکتر علیرضا حیاط شاهی

عنوان: فرم ارزیابی مصرف آنتی بیوتیک در بخش ها

گردآورندگان:  دکتر علیرضا حیاط شاهی

عنوان: فرم ارزیابی مصرف آنتی بیوتیک در بخش ها

گردآورندگان:  دکتر علیرضا حیاط شاهی