مسیر جاری : صفحه اصلی | حوزه فعالیت | عفونی | بیمارستان امام خمینی تهران | دکتر حسین خلیلی | فعالیت های بالینی
فعالیت های بالینی