جمعه 29 تیر 1397
چاپ

برنامه بازآموزی های هفتگی سال 1396 انجمن داروسازی بالینی ایران

عنوان برنامه

نوع برنامه

تاریخ

ردیف

تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماری های قلب و عروق

غیرمدون 3 امتیاز

96/2/7- پنجشنبه

1

مباحث اجتماعی حرفه ای 1

مدون 4 امتیاز

96/2/8- جمعه

2

تجویز و مصرف منطقی دارو در پوکی استخوان

غیرمدون 3 امتیاز

96/2/21- پنجشنبه

3

مباحث اجتماعی حرفه ای 2

مدون 4 امتیاز

96/2/22- جمعه

4

تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات جنسی

غیرمدون 3 امتیاز

96/3/18- پنجشنبه

5

مباحث اجتماعی حرفه ای 3

مدون 5 امتیاز

96/3/19- جمعه

6

روش تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها و داروهای ضد درد

غیرمدون 3 امتیاز

96/4/01- پنجشنبه

7

مباحث اجتماعی حرفه ای 4

مدون 4 امتیاز

96/4/02- جمعه

8

تجویز و مصرف منطقی دارو در OTC تراپی

غیرمدون 3 امتیاز

96/4/15- پنجشنبه

9

مباحث اجتماعی حرفه ای 5

مدون 4 امتیاز

96/4/16- جمعه

10

تجویزومصرف منطق یدارودر اختلالات روانی

غیرمدون 3 امتیاز

96/5/05- پنجشنبه

11

دارودرمانی بیماری های قلب و عروق

مدون 4 امتیاز

96/5/06- جمعه

12

تجویزومصرف منطقی دارودر کودکان

غیرمدون 3 امتیاز

96/5/19- پنجشنبه

13

دارودرمانی اختلالات تنفسی

مدون 4 امتیاز

96/5/20- جمعه

14

تجویزومصرف منطقی داروهای ضد درد ، ضد التهاب

غیرمدون 3 امتیاز

96/6/02- پنجشنبه

15

دارودرمانی بیماری های گوارشی

مدون 4 امتیاز

96/6/03- جمعه

16

تجویزومصرف منطقی دارودر بیماری های پوست و مو

غیرمدون 3 امتیاز

96/6/16- پنجشنبه

17

دارودرمانی اختلالات کلیه و مجاری ادراری

مدون 4 امتیاز

96/6/17- جمعه

18

روش تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها و داروهای ضد درد

غیرمدون 3 امتیاز

96/6/30- پنجشنبه

19

دارودرمانی اختلالات رنگدانه ای

مدون 4 امتیاز

96/6/31- جمعه

20

دارودرمانی درد و اختلالات روماتوئیدی

مدون 4 امتیاز

96/7/13- پنجشنبه

21

اخلاق و تعهد حرفه ای جامعه پزشکی

غیرمدون 3 امتیاز

96/7/14- جمعه

22

دارودرمانی زنان و زایمان

مدون 4 امتیاز

96/7/27- پنجشنبه

23

تجویز و مصرف منطقی دارو در کهنسالان

غیرمدون 3 امتیاز

96/7/28- جمعه

24

دارودرمانی غدد درون ریز

مدون 4 امتیاز

96/8/11- پنجشنبه

25

قوانین و حقوق حرفه ای جامعه پزشکی

غیرمدون 5 امتیاز

96/8/12- جمعه

26

دارودرمانی اختلالات عصبی

مدون 4 امتیاز

96/8/25- پنجشنبه

27

تجهیزات مصرفی پزشکی

غیرمدون 3 امتیاز

96/8/26- جمعه

28

دارودرمانی بیماری های عفونی

مدون 4 امتیاز

96/9/09- پنجشنبه

29

تجویز و مصرف منطقی ویتامین ها،مکمل ها و داروهای تقویتی

غیرمدون 3 امتیاز

96/9/10- جمعه

30

دارودرمانی سرطان و بیماری های خون

مدون 4 امتیاز

96/9/23- پنجشنبه

31

تجویز و مصرف منطقی داروهای گیاهی

غیرمدون 3 امتیاز

96/9/24- جمعه

32

نوآوری و تازه ها 1

مدون 4 امتیاز

96/10/07- پنجشنبه

33

تجویز و مصرف منطقی دارو در کودکان

غیرمدون 3 امتیاز

96/10/08- جمعه

34

نوآوری و تازه ها 2

مدون 4 امتیاز

پنجشنبه96/10/21

35

روش تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها و داروهای ضد درد

غیرمدون 3 امتیاز

96/10/22- جمعه

36

نوآوری و تازه ها 3

مدون 4 امتیاز

96/11/05- پنجشنبه

37

اخلاق و تعهد حرفه ای جامعه پزشکی

غیرمدون 3 امتیاز

96/11/06- جمعه

38

نوآوری و تازه ها 4

مدون 4 امتیاز

96/11/19- پنجشنبه

39

تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات جنسی

غیرمدون 3 امتیاز

96/11/20- جمعه

40

دارودرمانی بیماری های قلب و عروق

مدون 4 امتیاز

96/12/03 پنجشنبه

41

تجویزومصرف منطقی دارودر بیماری های پوست و مو

غیرمدون 3 امتیاز

96/12/04 - جمعه

42

دارودرمانی اختلالات عصبی

مدون 4 امتیاز

96/12/17- پنجشنبه

43

تجویز و مصرف منطقی داروهای گیاهی

غیرمدون 3 امتیاز

96/12/18- جمعه

44