شنبه 28 فروردین 1400
اخبار روز
Rss
رو تیتر 4
1395/12/15
انجمن متخصصین داروسازان بالینی درنظر دارد در راستای رسالت خطیر داروسازان بالیــنی در جهت ارتـقای خدمــات دارودرمـــانی، هشتمین همایش داروســـــازی بـالیــنی را با مـحــوریت "خـدمـات دارودرمانی بیمار-محـور در بیماران سرپایی
رو تیتر 3
1395/12/15
انجمن متخصصین داروسازان بالینی درنظر دارد در راستای رسالت خطیر داروسازان بالیــنی در جهت ارتـقای خدمــات دارودرمـــانی، هشتمین همایش داروســـــازی بـالیــنی را با مـحــوریت "خـدمـات دارودرمانی بیمار-محـور در بیماران سرپایی
رو تیتر 2
1395/12/15
انجمن متخصصین داروسازان بالینی درنظر دارد در راستای رسالت خطیر داروسازان بالیــنی در جهت ارتـقای خدمــات دارودرمـــانی، هشتمین همایش داروســـــازی بـالیــنی را با مـحــوریت "خـدمـات دارودرمانی بیمار-محـور در بیماران سرپایی
رو تیتر
1395/12/15
انجمن متخصصین داروسازان بالینی درنظر دارد در راستای رسالت خطیر داروسازان بالیــنی در جهت ارتـقای خدمــات دارودرمـــانی، هشتمین همایش داروســـــازی بـالیــنی را با مـحــوریت "خـدمـات دارودرمانی بیمار-محـور در بیماران سرپایی