شنبه 28 فروردین 1400
اعضاء هیأت مدیره سمت
دکتر جمشید سلام زاده
رئیس انجمن
دکتر شادی ضیائی
دبیر انجمن
دکتر خیراله غلامی
خزانه دار انجمن
دکتر محمدرضا جوادی
بازرس انجمن
دکتر خیراله غلامی نائب رئیس انجمن
دکتر رامین ابریشمی
عضو هیأت مدیره
 دکتر بهادر میر رحیمی
 عضو هیأت مدیره
دکتر کاوه اسلامی
عضو هیأت مدیره