شنبه 28 فروردین 1400
خدمات داروساز بالینی
خدمات و وظایف داروساز بالینی در سه سطح تعریف می شود:

1-آموزشی

-برگزاری کلاسهای آموزشی در زمینه های تازه های دارو و درمان ،عوارض و خطاههای دارویی برای پرسنل حرف پزشکی
- تهیه پمفلتها و جزوات دارویی جهت اطلاع رسانی بهتر به بیماران و افراد حرف پزشکی

2-پژوهشی

-مجری یا همکار تحقیقات بالینی دارویی شامل:
کارآزمائیهای بالینی (RCTs= Randomized Clinical Trials)
· ارزیابی مصرف دارو (DUE= Drug Utilization Evaluation,DUR= Drug Utilization Review)
· مطالعات عوارض جانبی داروها و خطاههای دارویی (ADR/ME)
· مطالعات فارماکواپیدمیولوژی (فارماکو اکونومی)
· مطالعات فارماکوکینتیک بالینی
3- خدماتی (درمانی)

با توجه به تنوع خدمات بالینی که می تواند توسط داروساز بالینی ارائه شود برای جمع بندی در دو سطح خدمات در بخش و خدمات مرتبط با تهیه و توزیع داروها در بیمارستان و مراکز درمانی تقسیم می شود:

الف- خدمات در بخش
- کنترل دارو-درمانی در بیماران با شرایط خاص (نارسایی کلیوی، نارسایی کبدی، چاقی مفرط، شوک و...)
- حضور فعال و موثر در راندهای بخشهای بالینی (مشاوره مستقیم در راندها)
- تهیه وتنظیم تاریخچه دارویی از بیماران در هنگام پذیرش(Medication history)
- مدیریت مشاوره ای رژیمهای دارویی بیماران بصورت:
-خدمات مشاوره دارویی برای پزشکان
-آموزش بیماران در رابطه با داروهای دریافتی
-نظارت بر روند درمان بیماران و تشخیص و پیشگیری از تداخلات مهم و موارد منع مصرف دارویی
-ارائه مشاوره فارماکوکینتیک بالینی و محاسبات دوزاژ (TDM)
-ارائه مشاوره در رابطه با تداخلات دارو-غذا
-مشاوره با بیمار ان هنگام ترخیص از بیمارستان
-پیگیری عوارض دارویی
-تهیه و مشاوره استفاده از محلولهای تغذیه تام وریدی و خوراکی (TPN, EF)
-کنترل روند تجویز، مصرف و نگهداری داروها در بخشها در راستای اجتناب از Medication Errors
-کنترل ترولی های اورژانس در بخش
-نظارت بر فعالیت Clean room در بخش ها و فراور ده های تولید شده در آنها
-حضور در تیمهای کنترل درد، تجویز آنتی باکتریالها، کلینیک آنتی کوآگولانت، کلینیک آسم، کلینیک دیابت،پیوند و ....
-راهنمایی پرسنل پرستاری و بیماران در رابطه با روشهای صحیح مصارف دارویی

ب- خدمات مرتبط با تهیه و توزیع داروها در بیمارستان و مراکز درمانی
-شناسایی مشکلات دارو-درمانی بخشها و طراحی استراتژی و استاندارد ها از طریق:
-حضور فعال در کمیته های دارو درمان
-مشارکت در طراحی راهنماهای درمانی
Clinical Practice Guidelines, Drug Treatment Guidelines, Standard Treatment Guidelines
(CPG,DTG, STG)
-مشارکت در تهیه فرمولری بیمارستان
-مشارکت در تیم کنترل عفونت بیمارستان و استفاده بهینه از آنتی سپتیکها
-نظارت بر فعالیت Clean room در داروخانه و فراور ده های تولید شده در آن
-طراحی و ایجاد سیستمهای ارائه اطلاعات دارویی و سموم
-انجام مطالعات DUE در مراکز بیمارستانی در راستای بهینه سازی و ارائه مقرون به صرفه مراقبتهای دارویی
-مشارکت در طراحی سیستمهای پیشرفته توزیع دارو در بیمارستان در جهت کاهش خطا ها و پرتهای دارویی
-نظارت بر کارآیی و استفاده بهینه از لوازم و تجهیزات مصرفی بخشها
قابل ذکر است با توجه به تخصصی شدن خدمات ارائه شده توسط داروساز بالینی، به تناسب اولویتهای هر بخش، شکل و نحوه ارائه این خدمات متفاوت می باشد.