تاریخ 1402/03/03         ساعت 10:12:19     گروه خبری test

تصویر

دوازدهمین همایش داروسازی بالینی در یک نگاه

از طریق لینک زیر می توانید برنامه دوازدهمین همایش داروسازی بالینی ایران را  مشاهده نمایید.

 

همایش در یک نگاه