اخبار روز
Rss
تصویر
رو تیتر
16:35:32 1395/12/15
انجمن متخصصین داروسازان بالینی درنظر دارد در راستای رسالت خطیر داروسازان بالیــنی در جهت ارتـقای خدمــات دارودرمـــانی، هشتمین همایش داروســـــازی بـالیــنی را با مـحــوریت "خـدمـات دارودرمانی بیمار-محـور در بیماران سرپایی
تصویر
رو تیتر 2
16:39:32 1395/12/15
انجمن متخصصین داروسازان بالینی درنظر دارد در راستای رسالت خطیر داروسازان بالیــنی در جهت ارتـقای خدمــات دارودرمـــانی، هشتمین همایش داروســـــازی بـالیــنی را با مـحــوریت "خـدمـات دارودرمانی بیمار-محـور در بیماران سرپایی
تصویر
رو تیتر 3
16:40:17 1395/12/15
انجمن متخصصین داروسازان بالینی درنظر دارد در راستای رسالت خطیر داروسازان بالیــنی در جهت ارتـقای خدمــات دارودرمـــانی، هشتمین همایش داروســـــازی بـالیــنی را با مـحــوریت "خـدمـات دارودرمانی بیمار-محـور در بیماران سرپایی
تصویر
رو تیتر 4
16:41:03 1395/12/15
انجمن متخصصین داروسازان بالینی درنظر دارد در راستای رسالت خطیر داروسازان بالیــنی در جهت ارتـقای خدمــات دارودرمـــانی، هشتمین همایش داروســـــازی بـالیــنی را با مـحــوریت "خـدمـات دارودرمانی بیمار-محـور در بیماران سرپایی